เป็นการบริหารที่สามารถนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไปปฏิบัติจนสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารงานแบบนี้ จะเน้นความจริงจังการปฏิบัติของทีมงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเป็นหลัก มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างชัดเจน ทั้งรายทีมและรายบุคคล

พร้อมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะมีการพัฒนาทีมงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมอบหมายงานและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการทำงานด้วยก็ได้ แต่ที่สำคัญจะมีการตรวจวัดผลสำเร็จและการกระทำเป็นระยะ

องค์กรต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถบริหารงานแบบ Effective Execution ได้ โดยต้องเน้นการพัฒนาเหล่านี้

Development Programs

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
 
Thinking Mechanism

 
ทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum แนะนำ เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ดูรายละเอียด
 
Formation X
พัฒนาผู้บริหารให้สร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น
ดูรายละเอียด
   


 
Performance MAX 
เป็นหัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ สามารถ กำหนดกลยุทธ์ และ Execute แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
 
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com