เป็นการบริหารที่สามารถนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไปปฏิบัติจนสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารงานแบบนี้ จะเน้นความจริงจังการปฏิบัติของทีมงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเป็นหลัก มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างชัดเจน ทั้งรายทีมและรายบุคคล

พร้อมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะมีการพัฒนาทีมงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมอบหมายงานและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการทำงานด้วยก็ได้ แต่ที่สำคัญจะมีการตรวจวัดผลสำเร็จและการกระทำเป็นระยะ

องค์กรต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถบริหารงานแบบ Effective Execution ได้ โดยต้องเน้นการพัฒนาเหล่านี้

Development Programs

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด


Formation X
พัฒนาผู้บริหารให้สร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น
ดูรายละเอียด
Transformational Leadership สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเตรียมพร้อมการปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน
ดูรายละเอียด
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้