สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างผู้มีความสามารถ (Talents) ให้กับองค์กรคือการมีระบบการบริหารและพัฒนา Talents ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การออกแบบระบบเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกผู้ที่จะเป็น Talents ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายการทำงานเพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของการพัฒนานั้น การวางพื้นฐานของทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะกับองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ องค์กรควรออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา Talents ทั้งในด้าน Mindset และ Skill set เพื่อเพิ่มศักยภาพและยังเปิดโอกาสให้ Talents ได้แสดงฝีมือให้ประจักษ์และยังได้สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสร้าง Engagement ผ่านโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มี Networking กับกลุ่ม Talents ด้วยกัน

OUR PROGRAMS
  1. The Roots
  2. Leader As Coach
  3. Form Squad To Win
  4. Formation X
  5. Performance Max