สิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างผู้มีความสามารถ (Talents) ให้กับองค์กรคือการมีระบบการบริหารและพัฒนา Talents ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การออกแบบระบบเริ่มจากการสรรหาคัดเลือกผู้ที่จะเป็น Talents ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายการทำงานเพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของการพัฒนานั้น การวางพื้นฐานของทัศนคติและค่านิยมที่เหมาะกับองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ องค์กรควรออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา Talents ทั้งในด้าน Mindset และ Skill set เพื่อเพิ่มศักยภาพและยังเปิดโอกาสให้ Talents ได้แสดงฝีมือให้ประจักษ์และยังได้สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การสร้าง Engagement ผ่านโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มี Networking กับกลุ่ม Talents ด้วยกัน

OUR PROGRAMS
  1. The Roots
  2. Leader As Coach
  3. Form Squad To Win
  4. Formation X
  5. Performance Max

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้