การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วนิยามของ VUCA WORLD หรือ BANI WORLD เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน เปราะบาง และเกี่ยวพันกันในทุก ๆ ภาคส่วน จนส่งผลให้การบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจมีความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

สถานการณ์โลกนี้ ทำให้เกิดความท้าทายต่อองค์กรในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

ทุกหลักสูตรของ Coach For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดย On-Site Workshop ของ Coach For Goal จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Group Coaching ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง จนนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ ซึ่ง On-Site Workshop จะประกอบด้วยวิธีการในการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีนอกเหนือการอบรมเพราะ Coach For Goal มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างถาวรได้ส่วนสำคัญคือผู้เข้าอบรมการนำไปปฏิบัติจริง จนเกิดผลสำเร็จ และเกิดแรงจูงใจในการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรทั้งหมดของ Coach For Goal มุ่งพัฒนาผู้นำใน 3 ด้านที่สำคัญ ดังนี้
 
Lead Self เพื่อสร้างผู้นำที่บริหารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
Lead Others เพื่อสร้างบรรยากาศความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีไฟในการทำงาน
Lead Organization เพื่อรับมือความท้าทายด้านผลลัพธ์ขององค์กร

 

LEAD SELF


 

THE ROOT

การเป็นผู้จัดการไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้นำ คุณต้องเป็น "ผู้นำที่น่าเชื่อถือ (Trusted Leader)" เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากทีมของคุณ Workshop นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้ยังให้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดการทีมของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย

 
 

LEAD OTHERS


 

LEADER AS COACH

การพัฒนาพนักงาน เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้นำ การโค้ช (Coaching) เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อปรับให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคต มุ่งเน้นการเติบโตและการพัฒนาของบุคคล ผ่านการสนทนาระหว่างกันที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้บุคคลก้าวไปสู่เป้าหมายของตน และเป้าหมายของงานได้ 

LEADERSHIP COMMUNICATION

การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ (Trust) และมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับพนักงาน และส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างราบรื่น ผู้นำจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารระดับต่างได้อย่างชำนาญ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

 

LEAD ORGANIZATION


 

FORMATION X

โลกธุรกิจในยุคนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งลูกค้า การแข่งขัน ห่วงโซ่อุปทาน และแม้แต่ปัจจัยภายในของเราเอง วิธีการที่ผู้บริหารจะจัดการธุรกิจจึงไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

Formation X จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวางรากฐานทีมของคุณ ด้วยกระบวนการทำงานและทิศทางธุรกิจใหม่ และจะช่วยให้ทีมของคุณก้าวไปข้างหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็วและรุนแรง ผู้นำต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงโดยการปล่อยวางจากสภาพปัจจุบันและสร้างต่อจากนั้นเพื่อให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของตนเอง เพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง องค์ประกอบพื้นฐานทั้งหมดขององค์กร รวมถึงทิศทาง เทคโนโลยี วัฒนธรรม กระบวนการ กฎการดำเนินงาน และอื่นๆ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

COACHING FOR BUSINESS RESULTS

เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Behaviors) โปรแกรมนี้ จะช่วยให้คุณใช้สไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ช เพื่อให้ผู้นำทุกคนสามารถช่วยทีมในการพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะของสมาชิกในทีมเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

PERFORMANCE MAX

ผู้นำต้องเข้าใจวิธีการผสานการจัดการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร โปรแกรม “PerformanceMax” จะช่วยแนะนำผู้นำของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรผ่านการสร้างการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล
 
หากท่านใดสนใจรายละเอียด Workshop การพัฒนาผู้นำ สามารถดูเนื้อหา หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

Phone: 02-946-5699 Mobile: 06-3979-5578, 086-367-2373
Email: chananvarin@coachforgoal.com

     เพิ่มเพื่อน