Coach For Goal มี Facilitator ที่มีความชำนาญและประสบการณ์หลากหลาย ครอบคลุมทุกมุมมองของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งทางด้าน Mindsets และ Skills ที่จำเป็นในการทำงาน   

รูปภาพประกอบ4 รูป   คลิกบนรูปภาพเพื่อแสดงภาพใหญ่

อ. คม สุวรรณพิมล
อ. พนิดา หัสดินทร