Services For Developing People Performance

Coach For Goal ได้ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการโค้ชเพื่อให้ทฤษฎีและขั้นตอน ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน หลักการที่เข้าใจง่ายนี้จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม อยากนำไปใช้จริง การลงมือปฏิบัติแล้วได้ผลจะทำให้ผู้รับการอบรม สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อองค์กร
 

Select Your Best Service

เลือกบริการที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

Coach For Goal ได้รวบรวมบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กร ดังนี้