11 - 13 of 13
Consulting
Consulting
แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด Coach For Goal ได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
Coaching
Coaching
การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด Coach! For Goal นำเสนอกระบวนการในการโค้ชที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
Workshop
Workshop
ทุกหลักสูตรของ Coach! For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม สร้างแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเอง
11 - 13 of 13