101 - 101 of 101
MANAGEMENT BY COMMON SENSE ก็คือ “การบริหารและการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงของโลก ด้วยคนที่มีภาวะอารมณ์ และสติ ที่ควบคุมได้”
MANAGEMENT BY COMMON SENSE
ก็คือ “การบริหารและการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงของโลก ด้วยคนที่มีภาวะอารมณ์ และสติ ที่ควบคุมได้”
101 - 101 of 101