ในโลกยุคดิจิตัล การเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อเพื่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้เข้าอบรมทาง Coach For Goal ได้ออกแบบการเรียนรู้ ในรูปแบบ Virtual Workshop โดยได้ปิด  gap ต่างๆ ที่เป็นจุดด้อยของการเรียนแบบ Virtual เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ และ มีความเข้าใจในหลักสูตรจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ในการทำงานจริง

โดยการอบรมแบบ Virtual Workshop ของCoach For Goal มีจุดเด่น คือ จะจำกัดเวลาและจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อคลาส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด และยังมีการใช้เครื่องมือต่างๆประกอบการเรียนรู้หลายหลากอย่างเพื่อผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจจนปฏิบัติได้จริง โดยหลักสูตรที่จัดอบรมมี 6 หมวดหมู่ ตาม Solutions ดังนี้


1. Business Performance

ปัญหาหลักด้าน Business Performance คือการพัฒนาให้ผู้บริหารหรือ หัวหน้าสามารถที่จะบริหารทีมให้ทำงานได้ตามกลยุทธ์ที่กำหนด โดยมีโปรแกรมที่ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
 1. Performance Max
 2. Formation X
 3. Transformational Leadership
 4. Agile Leadership
 5. Performance Feedback

2. Talents Development

การพัฒนา Talents มีอยู่หลายด้าน แต่ที่สำคัญคือการวางพื้นฐานด้าน Mindset ให้เหมาะสมสำหรับการเติบโตในบทบาทหน้าที่ และมีทักษะในการสร้าง Performance ควบคู่กันไปด้วยดังนั้นโปรแกรมในการพัฒนา Talents ประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. The Roots
 2. Leader As Coach
 3. Strategic Thinking
 4. Form Squad To Win
 5. Formation X
 6. Performance Max

3. Transformation Culture

การแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร สำคัญที่สุดเริ่มต้นจากพนักงานทุกส่วนในองค์กรที่ต้องมี Mindset ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. Win any Change
 2. Coach For Goal

4. Teamwork & Collaboration

การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีม จะต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อน เพื่อให้เกิดเป้าหมายการทำงานที่ยอมรับกันทุกฝ่ายโดย Solution เพื่อแก้ไขปัญหานี้จะประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. Cross-Functional Communication
 2. Form Squad To Win
 3. Leader As Coach

5. Leadership

การแก้ไขความท้าทายที่เกิดจากด้าน Leadership การแก้ไขนั้นต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำให้ได้ก่อนการพัฒนาทักษะเพราะถ้าไม่เริ่มต้นที่ ทัศนคติที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะอาจไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเนื่องจากถ้าผู้นั้นไม่เปลี่ยนทัศนคติก็จะไม่นำทักษะนั้นไปปฏิบัติเลย โดยโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ จะประกอบด้วย
 1. The Roots
 2. Leader As Coach
 3. Leadership Communication
 4. The Transformational Leadership
 5. Agile Leadership
 6. The Data Driven Leader

6. Customized Solutions

นอกจากนี้ Coach For Goal ยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร หรือ ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในแบบเฉพาะตัวในแบบ Customized Solution

หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Coach For Goal นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน