11 - 20 of 134
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver
ผู้นำตามแนวคิด Leading With Purpose (ตอนที่ 1) : Achievement Driver New New
จากแนวคิดเรื่อง Leading With Purpose ที่องค์กรควรจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู้เป้าประสงค์ที่ต้องการ ที่แบ่ง ผู้บริหารออกได้เป็น 4 ลักษณะ โดยในบทความนี้ จะขอนำเสนอให้เข้าใจ การบริหารของผู้บริหาร แบบ Achievement Driver ให้เข้าใจอย่างละเอียดว่าเขามีการบริหารเช่นใดถึงสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุ Purpose ด้าน Growth และ Productivity ได้
5 แนวทางการลงทุนพัฒนาคนเก่งรุ่นใหม่ เพื่อรับมือโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
5 แนวทางการลงทุนพัฒนาคนเก่งรุ่นใหม่ เพื่อรับมือโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง New New
บทความจาก HBR (Harvard Business Reviews) ได้แนะนำ 5 สิ่งที่หัวหน้าควรทำ เพื่อพัฒนาคนเก่งให้รับมือกับความไม่แน่นอนอนาคต ซึ่ง 2 ข้อในนั้น เกี่ยวกับเรื่องต้องมีการลงทุนพัฒนาพวกเขาด้วย และในหลายครั้ง การลงทุนไม่ใช่น้อย แต่หากได้มาซึ่งผลลัพธ์ ที่สร้างผลตอบแทนให้องค์กรได้ก็ถือว่าคุ้มค่า แนวทางที่เป็นกลยุทธ์ทั้ง 5 ข้อนั้น คือ
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
7 หลักการในการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี New New
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ที่มีไฟได้เข้ามาทำงานในองค์กรมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมการคิดที่มีความสร้างสรรค์ ยืดหยุ่นและมีความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งในฐานะผู้นำแล้วจะพบว่าคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่นี้ สามารถให้ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อความสำเร็จขององค์กรได้ ในบทความนี้ขอนำเสนอ 7 หลักการบริหารที่สำคัญ เพื่อให้คนรุ่นใหม่นำศักยภาพมาใช้ร่วมกับทีมงานเดิมหรือองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
Leading High Potential Team Members for Performance (1 Day In-House Workshop)
Leading High Potential Team Members for Performance (1 Day In-House Workshop) New New
พนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง คือ อนาคตขององค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว แต่ความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทำให้อาจเกิดปัญหาความไม่ลงรอยในการทำงาน ท้ายที่สุดจะทำให้หลายองค์กรต้องสูญเสียคนกลุ่มนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ผู้บริหารจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งกรอบความคิด และทักษะในการสนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพื่อนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนในโลกยุคนี้ให้ได้
ENVIRONMENT MASTER
ENVIRONMENT MASTER
สร้างผู้นำที่มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้นำที่ทำให้ทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พยายามเข้าใจทีมงานอย่างสม่ำเสมอ บริหารไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
TEAM DEVELOPER
TEAM DEVELOPER
ผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง
EFFECTIVE EXECUTOR
EFFECTIVE EXECUTOR
สร้างผู้นำที่สามารถวางแผนการทำงานตามกลยุทธ์องค์กรได้ พร้อมทั้งกำกับและบริหารทีมงานให้สามารถทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
ACHIEVEMENT DRIVER
ACHIEVEMENT DRIVER
Achievement Driver สร้างผู้นำเพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop
สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ
AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้
11 - 20 of 134